עדכונים
וואי וואי כמה חידושים יש לנו השנה, אבל קודם כל – התאריכים. פסטיבל ישראל מתמקם לו באמצע ספטמבר, שניה לפני החגים
פרסום התכניה ותחילת מכירת הכרטיסים – 8.8.2022

תקנון

תקנון

 1. הקדמה
  • אתר אינטרנט זה (להלן: “האתר”) מופעל על ידי אוניקס הפקות בשותפות עם אלונירית יעוץ והשקעות בע״מ, דוד קישקה ומי מטעמם (להלן ביחד: "החברה") והינו אתר אינפורמטיבי המבוסס בעיקרו על מידע שנמסר על ידי המשתתפים ב"חודש המטבח הישראלי" כהגדרתו להלן ו/או מי מטעמם ומאפשר בנוסף, אופציה לרכישת כרטיסים ב"חודש המטבח הישראלי", על בסיס מקום פנוי ועד גמר המלאי, באמצעות מערכת ניהול הזמנות חיצונית של איוונטר, בהתאם להקצאת המקומות כפי שנקבעה על ידי המשתתפים, לרבות ובפרט מארחים ביתיים ומדריכי סיורים, ובהתאם לשיקול דעתם. כמו כן האתר מאפשר גישה למערכת הזמנת שולחנות של המסעדות המשתתפות, באמצעות מערכות הושבה שבשימוש המסעדות המארחות.
  • תחולתן של הוראות תקנון זה הינה על כל שימוש שייעשה באתר, לרבות על הזמנת כרטיסים באמצעותמערכת חיצונית של איוונטר (להלן: ״מערכת ההזמנות״ ו/או "מערכת ניהול ההזמנות" ו/או "מערכת רכישת הכרטיסים"). בנוסף מגדיר תקנון זה את מערכת היחסים שבין הצדדים ואת היקף אחריותם. 
  • מובהר, כי יראו באמור בתקנון זה כהסכם מחייב בין המשתמש באתר ו/או מי שיזמין כרטיסים לאירוע כהגדרתו להלן (להלן ביחד ולחוד: "המשתמש") לבין החברה ו/או מי מטעמה ולפיכך המשתמש מתבקש לקרוא היטב את מלוא הוראות התקנון ולפנות לחברה בכל מקרה של אי הבנה ו/או העדר הסכמה. בשימושך באתר זה, לרבות ובפרט במערכת הזמנת הכרטיסים, הנך מסכים הן לכל הוראות תקנון זה והן לתקנון איוונטר. מובהר בזאת, כי שימוש ו/או גלישה באתר ו/או רכישת כרטיסים באמצעות האתר מהווה את הסכמתך לכך שקראת בעיון את מלוא הוראות התקנון, כי אתה מסכים ללא סייג להוראות הכלולות בו והתחייבותך לקבל ולנהוג לפיו.
  • כל האמור בתקנון זה לגבי המשתמש, יחול בשינויים המחויבים גם על מי מטעמו, כמו גם כל מי שעבורו יזמין המשתמש מקום לאירוע, כמו גם כל מי שישתתף באירוע מטעם המשתמש.
  • כותרות הפרקים מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות.
  • בכל מקום בתקנון בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 2. הפרויקט

"חודש ופרסי המטבח הישראלי״ הינו סדרת אירועים קולינריים אשר יתקיים במשך מספר ימים בשלל מרחבים כגון ארוחות מיוחדות, אירועי פופ אפ, סיורים ופעילויות מגוונות בישראל. מודגש, כי אופי האירועים, המחיר, התפריט, תנאי ההנחה ו/או ההטבות, זמני האירוח, מספר הערבים ושעות הפעילות של האירועים, כמו גם יתר התנאים הרלבנטיים, עשויים להיות שונים מאירוע לאירוע ולכן מובהר למשתמש ומוסכם עליו, כי עליו לקרוא בעיון בעמודים הרלבנטיים באתר ככלל ובעמודי האירועים במערכת הההזמנות בפרט, את התנאים הרלבנטיים, בטרם יבצע הזמנת כרטיסים או שריון שולחן במסעדה.

 1. הזמנת כרטיסים לאירוע, אישור הזמנה והתנהלות
  • הזמנת הכרטיסים לאירוע "חודש המטבח הישראלי" – סיורים, בתים מארחים ופופ אפים – המשתתפים באירוע, במועדי האירוע, תתבצע באמצעות מערכת ניהול ההזמנות איוונטר אשר מוטמעת באתר. המידע בתקנון זה בנוגע להליך הזמנת המקומות במסגרת מערכת ניהול ההזמנות של איוונטר הינו אינפורמטיבי בעיקרו ונועד על מנת להקל על המשתמש ואולם אין בו כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה בקשר להליך ביצוע הזמנת הכרטיסים באמצעות מערכת ניהול ההזמנות (לרבות בקשר למסירת מידע במסגרת הליך ביצוע ההזמנות).
  • מוסכם, כי השתתפות של כל סועד לאירועים המפורטים בסעיף 3.1 מותנית ברכישת כרטיס מראש במערכת ניהול ההזמנות. הזמנת הכרטיס מהווה התחייבות של המארח לארח את המשתמש, במועד האירוע, כפול מספר הכרטיסים המופיעים באישור ההזמנה.
  • בהזמנת כרטיס ניתנת בזאת הסכמת המשתמש לכך, שהיה והוא יתייצב לאירוע במספר קטן ממספר הסועדים המופיע בהזמנה ו/או היה והוא לא יתייצב כלל לאירוע במועד שנקבע לו, כי אז הוא יחייב בסך המלא של ההזמנה. כל משתמש שלא הגיע כאמור יחויב לפי מדיניות הביטול שבסעיף 4 – ביטול עסקה.
  • במסגרת תהליך הזמנת הכרטיסים יתבקש המשתמש להזין מספר פרטים לרבות פרטים אישיים. המשתמש מתחייב בזאת, כי כל הפרטים שימלא הינם מלאים ונכונים. אם הפרטים הינם של צד ג', כל האמור בתקנון זה יחול גם על אותו צד ג' והמשתמש מצהיר בזאת, כי קיבל את הסכמתו של צד ג' לכך.
  • המשתמש מתחייב בזאת, כי:
   • הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
   • הוא בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי וכי אין כל מניעה לשימושו בכרטיס לצורך רכישת הכרטיסים.
   • יובהר, כי לשם קליטת הנתונים המוזנים על ידי המשתמש ולשם השלמת ביצוע פעולת הזמנת הכרטיסים במערכת רכישת הכרטיסים, על המשתמש להזין את הפרטים הנדרשים ברצף וללא הפסקות. במקרה בו המשתמש ישתהה בביצוע ההזמנה, מומלץ להתחיל בביצוע הפעולה מראשיתה על מנת להבטיח את תקינות ההזמנה.הכנסת פרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או בחסר וכן אי ביצוע כל הפעולות הנדרשות על ידי מערכת רכישת הכרטיסים, לצורך השלמת פעולת רכישת הכרטיסים, עלולה לגרום לכך שהמערכת לא תקלוט את הזמנת הכרטיסים ועל החברה לא תחול כל אחריות בקשר לכך. מובהר בזאת, כי הזנת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
   • מובהר, כי אין החברה אחראית לנזקים שמקורם במעשים ו/או במחדלים של צדדים שלישיים ובכלל זה למעשים ו/או מחדלים שמקורם במערכת ניהול ההזמנות של איוונטר (שאינה בשליטת החברה) ו/או בכל שימוש שייעשה על ידי צדדים שלישיים בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת מערכת ניהול ההזמנות.
  • מובהר כי השתתפות באירועי "חודש המטבח הישראלי" – מסעדות מהדורת הבתים – מותנת בשריון שולחן במערכת הזמנת מקומות של המסעדה הנבחרת. למען הסר ספק מובהר כי כל מסעדה מארחת את הסועדים ע"פ מדיניות, שעות פעילות וימים ייעודיים ע"פ שיקול דעתה.
  • למען הסר ספק מובהר כי למסעדה אין מחוייבות לספק את תפריט "חודש המטבח הישראלי" לסועדים שאינם שריינו מקום מראש אלא אם המלאי, הצוות והזמינות מאפשרת ע"פ שיקול דעת כל מסעדה. יש להתעדכן בדף האירוע הייעודי ו/או אל מול המסעדה לכל שאלה.
  • למען הסר ספק מובהר, כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי שעבורו ביצע את הזמנת הכרטיסים ו/או שריון שולחן במסעדות המשתתפות למי מטעמו אם מידע כלשהו שיימסר על ידי המשתמש או מי מטעמו, ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, ובפרט ככל שמדובר במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או שהינם באחריות צדדים שלישיים ו/או שנגרמו בשל מעשים ו/או מחדלים של צדדים שלישיים ו/אוהנובעים מכוח עליון.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לקבל לידיה ולהשתמש בפרטים שימסור המשתמש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אל המשתמש אישית או יזהו אותו.
  • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” במטרה לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה את המשתמש באופן אישי.
  • החברה עשויה להשתמש בצדדי ג' כדי לנהל את מערך הפרסומות באתר ולהציג בפני המשתמש מודעות, בעת שהמשתמש מבקר באתר. מובהר, כי ייתכן שצדדי ג' כאמור משתמשים בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא”ל או מספר הטלפון של המשתמש) לגבי הביקורים של המשתמש באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותו ולא תהא כל טענה בעניין זה כלפי החברה.
  • מובהר ומוסכם, כי החברה רשאית להעביר את הפרטים והמידע שיימסרו על ידי המשתמש לצדדים שלישיים, כמו גם לנתב את המשתמש לאתרים חיצוניים, בין היתר ככל שהדבר דרוש לשם הזמנת הכרטיסים, שריון מקום לאירוע, השתתפות באירוע, ביטול האירוע, גביה, כמו גם בקשר לכל עניין אחר הקשור לאירועי חודש המטבח הישראלי. מובהר, כי החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל שייעשה על ידי אתרים חיצוניים כאמור ו/או מי מטעמם.
  • החברה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע”י מי שלו הועבר המידע, במידע שהועבר לו.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי בהזינו את פרטיו האישיים, ניתנת הסכמתו כלפי החברה להעברת שמו, כתובתו ופרטי ההתקשרות עמו, כפי שנמסרו על ידו, לצדדים שלישיים, לרבות לגופים עסקים ולרבות לצורך דיוור ישיר וכי הוא נותן הסכמתו לכך והוא משחרר את החברה מחובה לתת לו הודעה כלשהי על כך ומכל אחריות בעניין העברת הפרטים הנ"ל. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המשתמש יודע, כי פרטי ההתקשרות עמו ימסרו, בין היתר, לנותני החסות לפרוייקט וכי נותן החסות יהיה רשאי לשלוח לו מעת לעת חומר שיווקי. המשתמש יהיה רשאי להודיע לכל נותן חסות כי אינו מעוניין בהמשך קבלת חומר שיווקי. נותן החסות יהיה מחוייב לפעול בעניין זה כפי חובתו על פי הדין והאחריות בעניין זה מוטלת על נותן החסות בלבד ולא תחול על החברה כל אחריות בעניין זה.
  • הזמנת המקומות באמצעות מערכת רכישת הכרטיסים מתבצעת באמצעות כרטיסי אשראי בלבד. המשתמש מצהיר כי יש לו ההרשאה לבצע את העסקה באמצעות כרטיס האשראי המוזן על ידו.
  • אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את ההזמנה מהווה תנאי מוקדם והכרחי לקבלת הצעת המשתמש לביצוע העסקה.
  • לאחר ביצוע הפעולה על ידי המשתמש תתבצע בדיקה אוטומטית של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת תשובת חברת כרטיסי האשראי, תינתן למשתמש הודעה מתאימה כי הזמנתו אושרה או נדחתה.
  • החברה שומרת זכותה לפעול באופן שפעולה שלא אושרה בכתב לא תזכה את המשתמש בכרטיסים כלשהם ו/או בזכות כלשהי להשתתף באירוע.

                                                                  

 • מובהר בזאת, כי על המשתמש לוודא, כי האישור שהונפק לו תואם את פרטי הזמנתו וכן לוודא כי הזמנת הכרטיסים נקלטה במערכת הזמנת הכרטיסים ו/או שריון שולחן לתאריכי "חודש המטבח הישראלי" וזאת על דרך של יצירת קשר טלפוני עם מרכז ההזמנות או חברת ההפקה מטעם החברה וזאת גם אם קיבל אישור בכתב לפעולה. מובהר, כי רק הזמנת כרטיסים מאושרת, המופיעה במערכת איוונטר בהיקף המופיע בה תהווה ראיה לנכונות הפעולות ולזכות המשתמש למקומות באירוע (בכפוף לתשלום בפועל).
 • מובהר, כי לא תחול אחריות של כל גורם שהוא לספק למשתמש את הכרטיסים ככל והמשתמש יימנע מלוודא כי האישור בכתב שקיבל תואם את פרטי הזמנתו ובאם יימנע מלוודא טלפונית כי הזמנתו נקלטה בהיקף הנדרש על ידו ובאם תחול תקלה כלשהי במערכת הזמנת הכרטיסים ו/או בתהליך הזמנת הכרטיסים, שמקורם במשתמש ו/או בצדדי ג' כלשהם. בכל מקרה לא תחול על החברה כל אחריות בגין עסקה שלא נקלטה ובגין עסקה שלא נתקבל לגביה אישור בכתב ובעל פה כאמור לעיל.
 • מערכת רכישת הכרטיסים מגבילה את אפשרות המשתמש בכמות הכרטיסים הנרכשים.
 • הזמנת הכרטיסים הינה על בסיס זמינות במועד ההזמנה. במקרים מסוימים, לאחר בחירת האירוע המבוקש תבצע המערכת סריקה של זמינות הכרטיסים עבור האירוע ובמועד הנבחר ותציג אותם בפני המשתמש. מובהר בזה כי לא ניתן לשריין מראש השתתפות באירוע עד להצגת אישור ההזמנה בפני המארחים ו/או המדריכים. לפיכך, ייתכנו מקרים בהם ייתפסו הכרטיסים אשר התבקשו. במקרה כזה ההזמנה לא תושלם והמשתמש לא יחויב בתשלום בגינה ואם חוייב – יזוכה.
 • לשם מימוש ההזמנה לאירוע על המשתמש להציג למארח ו/או למדריך אישור הזמנה תקף ושלם. במקרה של מסעדה יש להציג אישור שריון שולחן. ידוע למשתמש כי היה ולא יציג למארח ו/או המדריך אישור הזמנה כאמור עשוי המארח ו/או המדריך שלא לכבד את הזמנתו. חרף האמור לעיל, היה והזמנת המשתמש תופיע בנתוני מערכת ההזמנות שסופקו למארח ו/או למדריך תכובד הזמנתו בהתאם לרשימה כאמורה.
 • 1,500 לקוחות ראשונים של אמריקן אקספרס, אשר יורידו ויציגו קוד קופון מתאים, יהיו זכאים להטבה של 50 ש״ח להזמנה ובלבד שיפעלו לפי הנחיות אתר אמריקן אקספרס וכן בהתאם להנחיות שלהלן. מובהר כי מימוש ההטבה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד. מובהר ומוסכם, כי לקוחות אמריקן אקספרס שלא יפעלו לפי ההנחיות כאמור לא יהיו זכאים להטבה, גם אם יחזיקו בידם קוד קופון.
  אופן מימוש ההטבה ללקוחות אמריקן אקספרס הינו כדלקמן:
  לקוחות אמריקן אקספרס יכנסו לדף הטבה באתר ההטבות של אמריקן אקספרס או באפליקציה ובהם יזמינו את ההטבה ע"י הורדת קוד הטבה.
 • בעת הורדת קוד הטבה, לקוח יקבל קוד סלולארי אישי עם פרטי ההטבה, (הקוד בנוי מ-11 ספרות,).
 • לקוח אמריקן אקספרס ימסור את הקוד במעמד ביצוע ההזמנה:
  • במקרה של אירוח במסעדה ימסור את הקוד במעמד החשבון, גובה ההטבה יופיע בחשבון שיוגש לסועדים בגמר האירוח. ניתן יהיה לממש כמות הטבות ככמות סועדים ולא יותר.
  • במקרה של אירוח בסיור, בתים מפנים או פופ אפים – יזין הסועד את הקוד למערכת הזמנת הכרטיסים, בעת ביצוע הזמנת הכרטיס למימוש בעסקה אחת בלבד מראש.
 • מימוש ההטבה מותנה בהזמנת מקום באמצעות מערכת הזמנת הכרטיסים ותשלום באמצעות כרטיס אמריקן אקספרס ישראלי שקלי. לא תתאפשר הזנת קוד הטבת אמריקן אקספרס למערכת בעת ביצוע הזמנת המקומות, ללקוח שלא ישלם בכרטיס אמריקן אקספרס.
 • מובהר, כי עצם קבלת הקוד ו/או החזקת הטבה אינה מהווה בהכרח זכאות לקבלת ההטבה וכי רק 1,500 קודים ראשונים של אמריקן אקספרס שיממשו את הטבה באמצעות הזמנת מקום במערכת הזמנת הכרטיסים, יהיו זכאים להטבה, על בסיס מקום פנוי ו/או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם.
  • בכל מקרה שלדעת המשתמש הוא זכאי להטבה אך לא קיבלה, עליו לפנות מיידית לחברת ההפקה מטעם החברה או לשירות הלקוחות של אמריקן אקספרס לשם בירור העניין וככל שלא יעשה כן באופן מיידי, לא יהיה זכאי להטבה.
  • מובהר, כי כל כרטיס שנרכש באמצעות מערכת הזמנת הכרטיסים, מזכה את המשתמש בזכות להשתתף באירוע במשך פרק הזמן המקסימאלי הנקוב ולקבל את המנות כפי שהופיעו בתפריט האירוע אשר פורסם באתר. רכישת כרטיס או שריון שולחן מהווה הסכמה לתפריט המפורסם.
  • מובהר, כי בכל מסעדה ואירוע יוגש תפריט מיוחד וסגור, ולא יתאפשר למשתתף ו/או מי מטעמו לשנות את המנות או איזה ממרכיבהן. התפריטים אינם כשרים ואינם צמחוניים, אלא אם כן צוין מראש.תפריט האירוע כפי שיוצג במדיות השונות ו/או באתר זה עשוי להשתנות בכפוף לזמינות חומרי גלם והתפריט הקובע והמחייב הוא זה שיוצג על ידי המסעדה במועד האירוע. תמונות המנות, ככל שקיימות, הינן להדגמה בלבד ואינן מחייבות. תפריט האירוע שונה ממארח למארח. מחיר הארוחה ו/או מחיר המנות בתפריט האירוע נקבע מראש על ידי המארח בתיאום עם ההפקה. המשתמש לא יהיה זכאי לתחליף בגין פריט שלא יעשה בו שימוש ו/או שהוא אינו מעוניין בו ו/או שהוא אינו לטעמו לרבות לא לקבלת פריט נוסף במקום פריט אחר. שתיה ודמי שרות אינם כלולים במחיר התפריט והם נתונים לשיקול דעתו של המשתמש. ידוע למשתמש כי במקרה של אירוח במסעדות תפריט האירוע הינו תפריט ייעודי אך הוא מוגש במקביל לתפריט הרגיל של המסעדה אשר ניתן יהיה להזמין ממנו מנות נוספות ע"י שיקול דעת הסועד ובכפוף למלאי ושיקול דעת המארח.
  • מובהר ומוסכם, כי בשל אילוצים שונים שאינם בשליטת החברה (כגון אי זמינות חומרי גלם, שיקולים קולינאריים וכד'), התפריט ו/או איזה מהמנות שיוגשו בפועל עשוי להיות שונה מזה שהוצג באתר. היה ומסיבה כלשהי אזל ו/או לא ניתן לספק, מכל סיבה שהיא, איזה מהפריטים המפורטים בתפריט הקבוע (פיקס), ישתדל המארח להעמיד לטובת המשתמש פריט חלופי לפי שיקול דעתה.
  • בשל חשיבות העניין ולמען הסר ספק מובהר ומודגש, כי הזמנת הכרטיסים הינה לסיורים ולמארחים, למועד, לשעות ולכמות אנשים הקבועים באישור ההזמנה. תנאי לקבלת הכרטיסים ומימושם הינו התייצבות המשתמש ומי שעבורו נרכשו הכרטיסים במועד הנקוב בהזמנה ובשעה הנקובה בה. איחור בשעת ההגעה לא יאפשר הארכה של מועד סיום הארוחה הקבוע באישור ההזמנה. משתמש יחויב במלוא הסכום ולא יהיה זכאי להחזר תשלום בגין הזמנתו ו/או לכרטיסים חלופיים, היה והוא ו/או מי שהוזמנו עבורו כרטיסים, לא יוכל להשתתף באירוע ו/או איחר לאירוע מכל טעם שהוא.

3.27 מובהר כי האחריות לניהול הזמנת הכרטיסים, גביה, החזרים, כיבוד ההזמנות וטיב השירות והמנות שמסופקים על ידי המסעדות מוטלת על מערכת ההזמנות ״איוונטר״ ו/או החברה על המסעדות והמארחים המשתפים, לפי העניין, ומוסכם על הצדדים כי על החברה לא תחול כל אחריות בקשר לכך. חרף האמור, בכל מקרה של תלונה של המשתמש, בקשר לשירותים נשוא האירוע, אשר תועבר בכתב לחברה, סמוך להיווצרות הגורם לתלונה, תפעל החברה מול איוונטר ו/או המסעדה ו/או הגורם הרלוונטי, במטרה לתת מענה לתלונה.

 1. ביטול עסקה
  • כאמור, החברה אינה צד להליך ההזמנות, החיובים ו/או ההחזרים הנעשים ישירות על ידי המארחים הרלבנטיים.יחד עם זאת, פניות של המשתמש בנושא גביה ושינוי במועדים המבוקשים על ידו יעשו בסיוע החברה ולפיכך המשתמש ידרש לפנות במייל בעניינים אלו.  
  • משתמש יהיה זכאי לבטל הזמנתו כנגד קבלת החזר כספי מלא, בניכוי עמלת דמי טיפול בסך 5% ו/או 100 ₪ (הנמוך מביניהם) – בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכןהתשמ”א – 1981 – בתוך 14 יום מיום הזמנת השירות/העסקה ובתנאי שנותרו עוד שני ימי עסקים על מתן השירות. 
  • הביטול יעשה ישירות אוטומטית דרך מערכת ההזמנות של איוונטר עד 48 שעות לפני – בכפוף לכל דין, במידה שמשתמש זכאי לבטל את העסקה על פי דין ובהתאם לאמור לעיל, בחר לבטלה שלא עקב פגם בשירות נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו לגביהם, רשאית המסעדה והמארח לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר השירות אותו רכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. המסעדה והמארח רשאים לגבות את דמי הביטול מכרטיס האשראי שסופק על ידי המשתמש בעת ההזמנה.
  • מובהר בזה כי היה ומשתמש הזמין מספר כרטיסים בהזמנה אחת, ויבקש לבטל, ככל שהדבר אפשרי על פי דין ו/או על פי תקנון זה, חלק מן הכרטיסים שבהזמנה (להלן: "ביטול חלקי"), ניתן יהיה לראות בכך כביטול ההזמנה כולה ובמקרה כזה המשתמש יידרש לבצע הזמנה חדשה על בסיס מקום פנוי. במקרה של ביטול חלקי יגבו דמי הביטול מסכום ההזמנה כולה.
  • מובהר בזה כי שינוי בזהות המסעדה ו/או בשעת האירוע דינו כדין ביטול עסקה לצורך סעיף זה, קרי – יראו במשתמש כמי שביטל את העסקה וביצע הזמנה חדשה.
  • מובהר בזה כי האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על החברה אחריות כ”עוסק” בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 2. אחריות
  • מובהר בזאת, כי החברה משמשת אך ורק כגורם המקשר בין המשתמש לבין המארחים וכי היא אינה ספקית השירותים נשוא הפרוייקט וכי שירותי ההזמנה, האירוח וההסעדה ניתנים למשתמש על ידי המארח בלבד והמשתמש מאשר ומסכים כי לא תהיה לו כל טענה הקשורה בעניינים אלו כלפי החברה ולמען הסר ספק מובהר כי הוא פוטר אותה מכל אחריות בעניינים אלו. כמו כן, כל מצג ו/או הבטחה ו/או הטבה שניתנה ו/או הובטחה למשתמש על ידי צד ג' כלשהו הינה באחריות אותו צד ג' ולחברה אין כל אחריות בעניין זה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי החברה אינה אחראית לטיב השירותים שינתנו למשתמש על ידי המארח ו/או לטיב האוכל ו/או המזון ו/או המשקאות ו/או לעניינים הקשורים בשהות המשתמש במארח, לרבות הושבת המשתמש במארח והיא אינה יכולה להתחייב ואינה מתחייבת לשביעות רצון המשתמש מהשירות ו/או מהמזון שיסופק למשתמש, בין היתר בהיותם נתונים לטעם אישי ולהתערבותם ו/או אחריותם של גורמים שלישיים.
  • מובהר, כי הפרטים המוצגים באתר, בקשר לצדדים שלישיים, לרבות תמונות, תכנים, תיאור הצדדים השלישים וכיוצ"ב נמסרו על ידי אותם צדדים שלישים והינם באחריותם בלבד והחברה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל נזק שיגרם כתוצאה מפרסומו.
  • בשים לב להיות הפרוייקט מיוחד ומורכב ובשים לב, כי הפרוייקט כולו ו/או אירועים ספציפיים נתונים וכרוכים בשיתוף פעולה של צדדים שלישיים, מסעדות כיוצ"ב, כי אז מובהר ומוסכם, כי יתכנו שינויים במועדי האירוע ויתכן כי במקרים מסויימים אירוע מסויים ו/או הפרוייקט בכללותו יתבטל ו/או ישתנה בהיקפו ובתכניו, לרבות "בדקה התשעים" ולא תחול על החברה כל אחריות ככל שיהיה כן
  • החברה תעשה את מירב המאמצים בכדי לפרסם הודעה על שינוי מועד האירוע ו/או ביטולו, בהקדם האפשרי
  • במקרה של ביטול האירוע כאמור לעיל, מטעמים שאינם כרוכים, במישרין ו/או בעקיפין, במשתמש, זכאי המשתמש להשבת התמורה מאת המארח כפי ששולמה על ידו. מלבד להשבת התמורה לא יהיה זכאי המשתמש לפיצוי ו/או תשלום כלשהו.
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו, כתוצאה מרכישת כרטיסים לאירוע, השתתפות באירוע ו/או כתוצאה משימוש באתר ו/או הקשור למידע המופיע באתר, שהינם באחריות צדדים שלישיים.
  • מבלי לגרוע מכל האמור בכל מקום אחר בתקנון זה מובהר, כי גבול אחריותה של החברה לא יעלה על גובה הסכומים ששולמו על ידי המשתמש.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית בשום מצב, לנזקים שנגרמו למי שלא רכשו את הכרטיסים בעצמם ובאופן ישיר באמצעות מערכת רכישת הכרטיסים. למען הסר ספק וחרף כל מקום בו נאמר אחרת (לרבות במסגרת תקנון זה), החברה לא תהא אחראית כלפי מי שהכרטיסים נרכשו עבורם.
  • מובהר בזאת, כי החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים בגלישה ו/או שימוש באתר, לרבות זמינותו, אפשרות רכישת הכרטיסים באמצעותו וכיוצ"ב
  • החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
 3. כללי
  • תקנון זה נתון לשינויים ועדכונים בכל עת ע”י החברה. היה ושונה התקנון כאמור והמשתמש יתנגד בכתב לשינוי, בתוך 48 שעות מהשינוי, יהיה המשתמש רשאי לבטל את הזמנתו ולקבל השבה על הסכומים ששולמו על ידו עד אותה עת, למעט אם החברה הסכימה לחזור בה מהשינוי כלפי אותו משתמש,
  • נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. באישור המשתמש בעת הזמנת הכרטיסים נותן המשתמש את הסכמתו לאמור בתקנון זה.
  • החברה רשאית למנוע מכל אדם לבצע פעולות באתר, באמצעות חסימתו, ולהימנע מלספק לו את הזכות להשתתף באירוע, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
  • המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון.
  • המשתמש מסר בעת ההזמנה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
  • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמהו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
  • בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הכרטיסים לצד ג’ ו/או לסחור בו, ללאאישור בכתב מהחברה.
  • כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, תכנים, לוגו, סימני מסחר (להלן: "סימני המסחר"), הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או של שותפיה העסקיים, לפי העניין ואין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את סימני המסחר, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי סימני המסחר.
  • על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך בענייני תקנון זה ו/או באיזה מהעניינים הנוגעים לפרוייקט ו/או לאירוע, יתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד